Home Services Our Customers Contact Us job
 
   


ชนะเลิศ Advanced TQM
“เอ็นโฟร์ โปรพริ้น” กับรางวัลชนะเลิศ
Advanced TQM Best Practice ปี 2010


"เอ็นโฟร์ โปรพริ้น" มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยบริษัท เอ็นโฟร์ โปรพริ้น จำกัด เป็น 1 ใน 13 บริษัทที่รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
 

 
 
 
 


 
 
รางวัลชนะเลิศ
Advanced TQM Best Practice
ปี 2010
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

การประกวดการนำเสนอผลงาน
Advanced TQM Best Practice ปี 2010

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 บริษัท เอ็นโฟร์ โปรพริ้น จำกัด ได้นำเสนอผลงานการนำแนวคิด วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนผลงานต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ Total Quality Management (TQM) เื่พื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกคน ณ โรงแรม Rama Garden


 

บริษัท เอ็นโฟร์ โปรพริ้น จำกัด ได้รับมอบรางวัลชนะเลิศ Advanced TQM Best Practice ปี 2010 จากผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 

การเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำ Total Quality Management (TQM) ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์กร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัท เอ็นโฟร์ โปรพริ้น จำกัด ได้รับเกียรติจากสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้มานำเสนอผลงานเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ Small and Medium Enterprise (SME) ไทย ณ ห้องประชุมอิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
 
 

พิธีมอบถ้วยรางวัลและวุฒิบัตรแก่ บริษัท เอ็นโฟร โปรพริ้น จำกัด โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   
บริษัท เอ็นโฟร์ โปรพริ้น จำกัด
760 ถนนเทศบำรุง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร./Tel. 0 2581 3700, 0 2581 4393, 0 2978 0335-6
Hot Line 08 6702 3335, 08 4117 4894
แฟกซ์ 0 2978 0951 E-mail: sales@n4proprint.com  
Website: www.n4proprint.com